Inleiding

 ‘Hondenschool Ayla’ werkt met persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat deze gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. 
In deze privacy-verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden en hoe lang deze bewaard worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacy-verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of omdat bepaalde procedures binnen de hondenschool wijzigen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

‘Hondenschool Ayla’ heeft een aantal persoonsgegevens van u nodig. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens zijn nodig voor het voeren en beheren van de administratie en moeten aangeleverd worden als u training wilt komen volgen bij ‘Hondenschool Ayla’. Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden. Uw gegevens zullen alleen verstrekt worden aan derden als dit nodig is ter uitvoering van een overeenkomst met u of wanneer dit wettelijk is vereist.

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?

De persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

1.    Administratie

De gegevens worden gebruikt voor het voeren en beheren van de cursistenadministratie. Met behulp van uw gegevens kunt u op de juiste wijze ingeschreven worden als cursist.

2.    Klanten van dienst zijn

Als u eenmaal cursist bent, dan wil ik u goed van dienst zijn. Uw e-mail wordt bijvoorbeeld gebruikt om contact met u te onderhouden en u te informeren over hondentraininggerelateerde zaken. Maar ook als u een vraag stelt, verwerk ik uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?

Er worden alleen bijzondere persoonsgegevens verwerkt als dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidstoestand die u wilt doorgeven omdat dit van belang kan zijn voor het volgen van de training.

 Wie ontvangt persoonsgegevens binnen de hondenschool?

Uiteraard kunt u altijd zelf uw persoonsgegevens opvragen.
De eigenaresse van de hondenschool heeft inzage in uw gegevens.

Gebruik beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan ook een persoonlijk gegeven zijn. Beeldmateriaal kan door ‘Hondenschool Ayla’ worden gemaakt en vervolgens worden gepubliceerd op de website en op Facebook en in advertenties van de hondenschool. Het gemaakte beeldmateriaal zal indien het gepubliceerd wordt anoniem gepubliceerd worden. Maar dit kan alleen nadat hier schriftelijke toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming kan door een e-mail te sturen aan: christa@hondenschoolayla.nl

Wie ontvangt persoonsgegevens buiten de hondenschool?

In principe niemand. Als u wilt dat uw gegevens wel aan iemand gegeven moeten worden, verzoek ik u contact met mij op te nemen via mail met uw wensen. De gegevens zal ik daarna printen en alleen aan u overhandigen (na maken afspraak via mail).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door ‘Hondenschool Ayla’ bewaard voor de periode dat u training volgt bij de hondenschool. Na het stoppen van het volgen van trainingen zullen de gegevens nog maximaal 5 jaar bewaard worden. Gegevens die in verband met een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden dan 5 jaar zal ik langer bewaren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fiscale verplichtingen. Deze gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan de termijn die in de wet genoemd is.
Als u een e-mail stuurt, zonder dat u training volgt bij de hondenschool, dan ontvang ik gegevens van u. Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig is om uw verzoek te behandelen.

Cookies

Op de website kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde cookies. Deze worden gebruikt om uw beleving van de website te optimaliseren. Een cookie is iets dat een server naar uw computer kan sturen om deze te identificeren, maar niet u persoonlijk, voor de duur van uw bezoek aan de website.
De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar dit kunt u uitzetten. Kijk in de handleiding of hulpteksten van uw browser hoe u dit moet doen. Het weigeren van alle cookies kan er echter toe leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van de website gebruik kunt maken.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op papier, de mobiele telefoon van de eigenaresse van de hondenschool (het gaat dan om mobiele telefoonnummers en whatsapp bestanden), in computerbestanden bij de eigenaresse van de hondenschool en in het systeem `van de mailserver’.

Beveiliging

‘Hondenschool Ayla’ neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Zo wordt er gebruik gemaakt van een recente en geupdate virusscanner voor de computer. ‘Hondenschool Ayla’ is zowel telefonisch als via e-mail te bereiken. Als u vertrouwelijke informatie via e-mail zonder encryptie naar de hondenschool toestuurt, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.
Als u denkt dat uw gegevens niet goed beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met ‘Hondenschool Ayla’ via Christa@hondenschoolayla.nl.

Rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die door ‘Hondenschool Ayla’ vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar christa@hondenschoolayla.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren. Stuur hiervoor een mail naar christa@hondenschoolayla.nl

 Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben in het geval u overstapt naar een andere hondenschool, dan hebt u het recht op overdracht. Stuur hiervoor een mail naar christa@hondenschoolayla.nl , dan krijgt u een overzicht van uw gegevens en daarmee kunt u zelf naar een andere hondenschool toestappen.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ‘Hondenschool Ayla’ vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Stuur hiervoor een e-mail naar christa@hondenschoolayla.nl. Als u hiervoor kiest terwijl  u nog training volgt bij ‘Hondenschool Ayla’, dan kan dit betekenen dat u geen trainingsgerelateerde informatie meer ontvangt, bijvoorbeeld informatie in verband met het annuleren van een les.

 Recht op stop gegevensgebruik

Wilt u niet dat ‘Hondenschool Ayla’ (een deel van) uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om te vragen te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar christa@hondenschoolayla.nl.  Als u hiervoor kiest terwijl u nog training volgt bij ‘Hondenschool Ayla’, dan kan dit betekenen dat u geen trainingsgerelateerde informatie meer ontvangt, bijvoorbeeld informatie in verband met het annuleren van een les.

 Recht op het indienen van een klacht

Als u vindt dat ‘Hondenschool Ayla’ niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 Vragen?

Heb u toch nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

christa@hondenschoolayla.nl

(versie december 2021)

Sluit Menu